مشتریان سیمرغ - دانشگاه ها و موسسه های آموزشی

 • دانشگاه تربیت مدرس - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی
 • دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده اقتصاد
 • دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
 • دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی
 • دانشگاه تهران -  پردیس علوم
 • دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • دانشگاه تهران - پردیس هنرهای زیبا
 • دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
 • دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
 • دانشگاه تهران - موسسه ژئوفیزیک
 • دانشگاه شهید بهشتی - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده معماری
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مدیریت و علوم اداری
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده برق و کامپیوتر
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم ریاضی
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده معارف
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده تربیت بدنی
 • دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم محیطی
 • دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده خانواده
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشکده برق
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشکده مکانیک
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشكده علوم
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشكده عمران
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشكده مهندسي نقشه برداري
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشكده هوافضا
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشکده صنایع
 • دانشگاه الزهرا - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه الزهرا - دانشکده الهیات
 • دانشگاه الزهرا - دانشکده هنر
 • دانشگاه الزهرا - دانشكده علوم پايه
 • دانشگاه الزهرا - پژوهشکده زنان
 • دانشگاه زنجان - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه زنجان - دانشکده علوم
 • دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی
 • دانشگاه زنجان - دانشکده فنی
 • دانشگاه زنجان - دانشکده ادبیات
 • دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران 
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی ارومیه
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی شهید مطهری خوی
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر اردبیل
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق (ع) ایلام
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس ایلام
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر بوشهر
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس بحرالعلوم شهرکرد
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شهرکرد
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق (ع) بجنورد
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی امام رضا (ع) اندیمشک
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق (ع) بهبهان
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مطهری زاهدان
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس رسالت زاهدان
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی قزوین
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر قزوین
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اله طالقانی قم
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی شهید مدنی قم
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر سنندج
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید ایزد پناه یاسوج
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس کوثر یاسوج
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اله خامنه ای گرگان
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی شهید میرشاکی الیگودرز
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت صدیقه طاهره (س) ساری
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی بیت الهدی آمل
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قائم شهر
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی ساری
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز شهید مطهری نوشهر
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر اراک
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی بندرعباس
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا(س) بندرعباس
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر همدان
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی همدان
 • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید پاک نژاد یزد
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی آزادگان نیر
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی شهید بهشتی اقلید
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) بروجرد
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخ شهر
 • دانشگاه فرهنگیان - مرکز تربیت معلم حضرت معصومه (س)
 • دانشگاه سمنان - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه سمنان - دانشکده هنر
 • دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی
 • دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری
 • دانشگاه سمنان - دانشکده کویرشناسی
 • دانشگاه سمنان - دانشکده علوم پایه
 • دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی
 • دانشگاه سمنان - دانشکده روانپزشکی
 • دانشگاه سمنان - دانشکده دامپزشکی
 • دانشگاه سمنان - آموزشکده دامپزشکی
 • دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی
 • دانشگاه بیرجند - دانشکده ادبیات
 • دانشگاه بیرجند - دانشکده هنر
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده صنعت و معدن خاش
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده هنر
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده فنی
 • دانشگاه صنعتی شاهرود - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده کشاورزی
 • دانشگاه امام صادق - واحد خواهران
 • دانشگاه کردستان - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • دانشگاه کردستان - پژوهشکده زبان و ادبیات کردی
 • دانشگاه قم - واحد خواهران
 • دانشگاه قم - واحد برادران
 • دانشگاه اخلاق و تربیت قم
 • دانشگاه ادیان و مذاهب  قم
 • دانشگاه اسفراین - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه اسفراین - دانشکده علوم پزشکی
 • دانشگاه بجنورد
 • دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
 • دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • دانشگاه سوره
 • دانشگاه شهید محلاتی قم
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر – واحد ماهشهر
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه عدالت
 • دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک
 • دانشگاه علم و هنر یزد
 • دانشگاه کیش
 • دانشگاه گلستان
 • دانشگاه مفید قم
 • دانشگاه نیشابور
 • دانشگاه ولايت
 • دانشگاه هرمزگان
 • دانشگاه هنر شيراز
 • دانشگاه هوایی شهید ستاری
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - دانشگاه باقرالعلوم - کتابخانه مرکزی
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - دانشگاه باقرالعلوم - کتابخانه تخصصی ادبی و هنری
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - اهل قلم
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - پژوهشگاه پگاه
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - حوزویان
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - فرهنگ قرآن
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - کتابخانه تخصصی بانوان
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - کتابخانه دانش آموزی برادران
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - کتابخانه دانش آموزی خواهران
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - کتابخانه مجله فقه و حوزه
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - کتابخانه مرکز اعزام مبلغ (تخصصی تبلیغ)
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - کتابخانه واحد احیا آثار
 • دفتر تبلیغات اسلامی قم - مرکز تربیت مربی
 • کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی قم - کتابخانه مرکزی
 • کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی قم - کتابخانه تابعه
 • موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) - کتابخانه و مرکز اسناد
 • موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) - مرکز دائره المعارف
 • بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء
 • جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 • جمعیت هلال احمر – مرکزآموزش
 • حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) خوانسار
 • شهرک مهدیه حوزه علمیه  قم
 • کتابخانه تخصصی فقه و اصول قم
 • کتابخانه آیت ا... العظمی بروجردی
 • مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی جامعه الزهرا (س) قم
 • مدرسه اسلامی هنر قم
 • مدرسه شهیدین
 • مدرسه فیضیه قم – کتابخانه آیت اله حائری
 • مرکز آموزش عالی فنی مهندسی قوچان
 • مرکز آموزش علمی و کاربردی سردفتران و دفتر یاران
 • مرکز آموزشی و تحقیقاتی صائب اصفهان
 • مرکز جهانی علوم اسلامی قم
 • موسسه تحقیقاتی مکتب نرجس
 • موسسه آموزش عالی اشراق
 • موسسه آموزش عالی پویش قم
 • موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا(ع)
 • موسسه آموزش عالی خاتم
 • موسسه آموزش عالی خیام مشهد
 • مؤسسه احياي امر اميرالمؤمنين (ع)
 • موسسه امام صادق قم
 • موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • موسسه قرآن و عترت آفاق نورالهدی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات آيت ا... آملی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات اردبیل
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات اصفهان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ایلام
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات سیرجان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات كرمان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات گیلان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات لرستان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات مازندران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی - اراک
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات بروجرد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تبریز
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات خراسان شمالی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ساوه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات فارس
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات کردستان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
 • مرکز بین المللی کیش
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد آبادان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد آبدانان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد آزادشهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد آستارا
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد آستانه اشرفیه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اسلام آباد غرب
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد آشتیان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد آموزش های بين المللی خلیج فارس
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ابرکوه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ابهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اراک - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اراک - دانشکده پزشکی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اردبیل
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اردکان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ارومیه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اسلامشهر - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اسلامشهر - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اسلامشهر - دانشکده هنر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اقلید
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد الیگودرز
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد امیدیه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد انار
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اندیمشک
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اهواز - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اهواز - دانشکده پرستاری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اهواز - دانشکده کشاورزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد اهواز - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ایذه - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ایذه - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ایرانشهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ایوان غرب
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ایلام
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بابل - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بابل - دانشکده پرستاری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد باغ ملك
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بافت
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بجنورد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بردسکن
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بردسیر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بروجرد- کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بروجرد- دانشکده پیراپزشکی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بروجن
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بم
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بندرلنگه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بوشهر - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بوشهر - واحد عالیشهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بوکان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بویین زهرا
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بهبهان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بیرجند
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بیضاء
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد بین المللی قشم
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد پردیس
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد پزشکی تهران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تاکستان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تربت حیدریه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تفت
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تفرش
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تنکابن
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تویسرکان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب - دانشکده تحصیلات تکمیلی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب - دانشکده تربیت معلم
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب - دانشکده علوم انسانی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب - دانشکده مدیریت و حسابداری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران شرق
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران شمال - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران شمال - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره 1 خواهران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران شمال - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره 2 خواهران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران شمال - دانشکده زبان های خارجی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران غرب - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران غرب - دانشکده علوم انسانی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران غرب - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی (کتابخانه پورسینا)
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم پایه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد جویبار
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد چابهار
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد خارک
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد خاش
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد خدابنده
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد خرم آباد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد خرمشهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد خلخال
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد داریون
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دره شهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دزفول - کتابخانه شیخ انصاری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دزفول - دانشکده پرستاری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دزفول - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دشتستان (برازجان)
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دلیجان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دماوند
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی تهران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دولت آباد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد دهدشت
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رامسر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رام هرمز
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رباط کریم
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رشت
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رفسنجان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رودان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رودبار
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رودسر و املش
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد رودهن
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد زابل
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد زاهدان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد زرندیه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ساری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ساوه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سبزوار - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سبزوار - دانشکده علوم انسانی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سبزوار - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سراوان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سلماس
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سنقر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سوادکوه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سوسنگرد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد سیرجان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شادگان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شازند
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شال
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شاهرود
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شاهین دژ
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شاهین شهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شوشتر - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شوشتر - دانشکده پرستاری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شوشتر - دانشکده علوم انسانی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شوشتر - دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شوشتر - دانشکده کشاورزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد یادگار امام (شهرری) - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد یادگار امام (شهرری) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد شهر قدس
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد صفادشت
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد صفاشهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد صوفیان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد صومعه سرا
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علوم دارویی تهران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد علی آباد كتول
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد فردوس
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد فسا
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد فومن و شفت
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد فیروزکوه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد قاینات
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد قزوین - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد قزوین - واحد نواب
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد قوچان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کازرون
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کاشان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کاشمر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کرج
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کرمان - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کرمان - دانشکده پرستاری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کرمانشاه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کنگان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد کنگاور
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد گچساران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد گتوند
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد گرگان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد گرمسار
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد گرمی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد گناباد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد گناوه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد لاهیجان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد لشت نشا – زیباکنار
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد گلپایگان لنجان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد لنگرود
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ماکو
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد ماهشهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد مرودشت
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد مریوان
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد مسجد سليمان - کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد مسجد سليمان - دانشکده پرستاری
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد مهاباد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد مهاجران
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد مهدیشهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد مهندسی پزشکی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد میاندوآب
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد میبد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد میمه
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نجف آباد- کتابخانه مرکزی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نجف آباد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نجف آباد- دانشکده فنی و مهندسی شماره 1
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نجف آباد- دانشکده فنی و مهندسی شماره 2
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نطنز
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نکا
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نور
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نورآباد ممسني
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد نوشهر
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد هشتگرد
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد هیدج
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد یاسوج
 • دانشگاه‌آزاد اسلامی - واحد یزد
   

 

فهرست مشتریان سیمرغ

 

 

 

   

نوسا در شبکه های اجتماعی کانال نوسا در آپارات کانال نوسا در یوتیوب نوسا در لینکدین نوسا در فیسبوک نوسا در اینستاگرام کانال نوسا در تلگرام نوسا در توییتر نوسا در گوگل پلاس