Menu

اموال و کنترل دارایی‌های ثابت

دارایی‌های ثابت، معمولا بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های هر مجموعه، سازمان و شرکت را تشکیل می‌دهد. کنترل و نظارت بر مشخصات فیزیکی دارایی ها، از قبیل محل نگهداری، شماره اموال، جمعدار و وضعیت دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین ثبت دائمی رویدادهای مرتبط با دارایی، از خرید تا تعمیر، از انتقال تا تعدیل و از کنارگذاری تا اسقاط، برای حفظ سوابق و انعکاس صحیح آن ها در گزارشات و در انتها مدیریت تغییرات مالی دارایی، اعم از اصلاح بها، استهلاک، تجدید ارزیابی، کاهش ارزش و ... جهت تشکیل اسناد حسابداری مناسب و ارائه گزارشات مالی، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از طرف دیگر، وجود الزامات خاص استانداردهای حسابداری مرتبط با دارایی‌ها و تکلیف شرکت‌ها جهت افشای مناسب اطلاعات مربوطه در صورت‌های مالی از یک طرف، و قوانین خاص سازمان امور مالیاتی در مورد دارایی‌های ثابت و هزینه‌های مورد قبول مرتبط با آن‌ها از سوی دیگر، لزوم استفاده از نرم‌افزاری قدرتمند و در عین حال منعطف را، به منظور پوشش کلیه نیازهای پیش گفته، بیش از پیش ضروری ساخته است.
در همین راستا، دومین نسل از نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت نوسا، به عنوان بخشی از سیستم مالی یکپارچه‌ی نوسا، و به صورت یکپارچه با سایر اجزاء تولید شده است.


ساختار درختی تعریف دارایی 

تعریف دارایی‌ها در ساختاری درختی با عمق بیست سطح و در هر سطح با قابلیت پذیرش نه رقم کد، با امکان اتصال هر گره از درخت، با یک کالا در سیستم انبار

پوشش انواع رخداد

پشتیبانی از 25 رخداد گوناگون به منظور ثبت کلیه‌ی رویدادها و تغییرات دارایی‌ها در زمان‌های گوناگون و حفظ سوابق تغییرات

محاسبه استهلاک به شیوه‌های گوناگون

پشتیبانی از روش‌های بدون استهلاک، خط مستقیم، نزولی و استهلاک کارکردی با امکان تغییر روش مورد استفاده دارایی پس از استفاده

پوشش کامل عملیات تجدید ارزیابی و کاهش ارزش

نگهداری اطلاعات تاریخی دارایی (اطلاعات مالی دارایی بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی و کاهش ارزش) در کنار اطلاعات واقعی آن، به منظور پوشش گزارشات مورد نظر دارایی

یکپارچه با سایر اجزای سیستم

اتصال سیستم دارایی ثابت با نرم‌افزارهای انبار و مدیریت هزینه به منظور استخراج بهای تمام شده و سایر تغییرات ریالی دارایی

تعیین وضعیت دارایی در هر زمان

امکان ارائه گزارش از وضعیت دارایی (در حال استفاده، خارج شده، کنارگذاری شده، اسقاط) در هر مقطع زمانی بر اساس رخدادهای ثبت شده برای دارایی

حفظ سوابق تغییرات دارایی

ثبت تغییرات ویژگی‌های دارایی در قالب رخداد، به منظور حفظ سوابق تغییرات دارایی و امکان ارائه از مشخصات دارایی در هر مقطع زمانی

دریافت اطلاعات سابقه پیش از مکانیزه

امکان ثبت کلیه‌ی جزییات مربوط به وضعیت دارایی پیش از بکارگیری سابقه پیش از مکانیزه، اعم از اطلاعات تاریخی و واقعی و سایر اطلاعات مربوطه

ثبت جزییات اختصاصی دارایی‌ها

تخصیص 15 شرح توصیفی و پنج معین کننده به هر دارایی و پنج معین کننده به هر رخداد، به منظور ثبت و حفظ اطلاعات اختصاصی هر گروه از دارایی‌ها

اهم امکانات نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت نوسا

امکانات عمومی
کلیه‌ی امکانات عمومی سیستم مالی یکپارچه نوسا، در نرم افزار اموال و دارایی‌های ثابت نیز همانند سایر زیر سیستم‌ها در دسترس هستند.


 • درخت بیست سطحی به منظور تعریف ساختار حساب‌ها و تفصیلی‌ها
 • درج یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند
 • گزارشات یکپارچه با سایر زیر سیستم‌ها
 • شخصی‌سازی محیط کاری از طریق امکان طراحی فرم‌های ورود اطلاعات اختصاصی و تعیین پارامترهای پیش فرض برای هر کاربر
 • تعریف فرم‌های نمایشی و چاپی دلخواه برای هر گزارش به تعداد دلخواه و در محیطی ساده و در عین حال کارآمد
 • صدور اطلاعات از بخش‌های گوناگون سیستم در قالب فرمت‌های XML ،Text ،PDF ،Excel ،CSV ،HTML
 • استفاده از سیستم ارسال ایمیل با امکانات متنوع
 • سیستم امنیتی یکپارچه با سیستم عامل به منظور احراز هویت کاربران
 • تعریف امکانات کاربران با جزئیات فراوان به صورت انفرادی و یا گروه‌های کاربری
تعاریف اولیه
 • تعریف طبقات دارایی ها به دلخواه کاربر
 • تعریف گروه های دارایی ها و اتصال آن ها به طبقات دارایی
 • تعیین روش محاسبه استهلاک و مدت یا نرخ مربوط به هر گروه دارایی
 • تعریف دارایی در ساختار درختی 20 سطحی، با امکان تخصیص 9 کاراکتر کد به هر سطح از درخت
 • تعریف یکباره ی تعدادی دارایی با امکان تعیین مشخصات پیش فرض آن ها
 • اتصال هر دارایی ثابت به یک کالا در سیستم انبار
 • اتصال هر دارایی به یک بخش به منظور محدودسازی دسترسی کاربران و ارائه گزارشات تفکیکی
 • تعیین تفصیلی دارایی، تامین کننده، جمعدار و مرکز هزینه به منظور استفاده در رویدادهای مالی ما به ازای رخدادها
 • تعریف الگوی عملیات مالی دارایی به تفکیک رخدادها به منظور تنظیم اسناد مربوطه
 • استفاده از تفصیلی های دارایی و تفصیلی های معین کننده های دارایی و رخداد در تعریف الگوی عملیات مالی دارایی
ورود اطلاعات
 • تعیین مجزای تاریخ شروع بهره داری و شروع محاسبه استهلاک
 • تعیین ارزش اسقاط (باقیمانده) دارایی
 • تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک به صورت مستقل و بدون توجه به گروه، برای دارایی
 • تعیین پلاک اموال و تحویل گیرنده ی هر دارایی
 • پشتیبانی از انواع روش های محاسبه ی استهلاک شامل: فاقد استهلاک، خط مستقیم، نزولی و کارکردی با امکان تغییر روش مورد استفاده پس از بهره برداری از دارایی
 • تعریف محل های استقرار دارایی در ساختار درختی 20 سطحی، با امکان تخصیص 9 کاراکتر کد به هر سطح از درخت
 • اتصال هر محل استقرار به یک واحد سازمانی در سیستم دستمزد
 • درج مشخصات داینامیک دارایی از قبیل روش استهلاک، مدت یا نرخ استهلاک، پلاک اموال، محل نگهداری، تحویل گیرنده، جمعدار و مرکز هزینه به صورت رخداد و امکان تغییر آن ها در زمان دلخواه با درج رخداد مناسب
 • ثبت سابقه ی پیش از مکانیزه ی دارایی شامل: بهای تمام شده و استهلاک انباشته تاریخی و واقعی، کاهش ارزش انباشته، عمر یا کارکرد باقیمانده، تاریخ آخرین محاسبه استهلاک، وضعیت (در حال استفاده یا کنارگذاری شده)، تاریخ آخرین کنارگذاری و درصد استهلاک دارایی کنارگذاری شده
 • درج مشخصات و وضعیت سابقه ی پیش از مکانیزه ی دارایی به صورت رخداد مناسب و انعکاس آن ها در کارت دارایی
 • تخصیص 15 شرح توصیفی و پنج معین کننده به هر دارایی به منظور تعیین ویژگی های اختصاصی دارایی ها
 • ارائه فهرستی از دارایی ها با امکان محدودسازی بر اساس کلیه ویژگی های دارایی، همچنین بر اساس وضعیت دارایی ها (در حال استفاده، کنارگذاری شده، خارج شده، اسقاط شده) در تاریخ دلخواه
 • پوشش کلیه ی تغییرات و عملیات مرتبط با دارایی ها در قالب بیست و پنج رخداد، و در صورت نیاز ثبت سند ما به ازای هر رخداد
 • تعیین بهای رخدادهای افزایش بهای تمام شده و الحاق و تعمیر، بر اساس رخداد انبار و یا هزینه ی مرتبط با آن
 • تعیین وضعیت دارایی (در حال استفاده، کنارگذاری شده، اسقاط و خارج شده) بر اساس رخدادهای آن، در هر مقطع زمانی
 • ثبت رخداد اصلاح بهای دارایی به منظور اصلاح مبلغ افزایش بها و الحاقات و تعمیرات و درج خودکار تاثیرات اصلاح بها بروی سایر رخدادها
 • انتقال تمام یا بخشی از یک دارایی، به دارایی دیگر، و اضافه شدن خودکار مقادیر کسر شده از دارایی اول، به دارایی دوم
 • ثبت رخداد تجدید ارزیابی و تهاتر خودکار مبلغ تجدید ارزیابی، با مقدار ذخیره ی کاهش ارزش قابل جذب پیشین دارایی در صورت وجود
 • ثبت رخداد کاهش ارزش و تهاتر خودکار مبلغ کاهش ارزش با مبلغ تجدید ارزیابی قابل جذب پیشین دارایی در صورت وجود
 • ثبت رخداد برگشت کاهش ارزش و شناسایی درآمد برگشت کاهش ارزش تا سقف مناسب و احتساب مبالغ مازاد به عنوان مازاد تجدید ارزیابی به صورت خودکار
 • نگهداری همزمان اطلاعات واقعی و تاریخی (بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش و تجدید ارزیابی دارایی) به پوشش همزمان کلیه گزارشات مورد نیاز رسیدگی مالیاتی و صورت های مالی
 • تعیین مقاطع محاسبه و ثبت استهلاک به صورت بازه های 1،2،3،4،6،12 ماهه
 • محاسبه و ثبت خودکار استهلاک دارایی ها، پیش از رخدادهای مالی، علاوه بر مقاطع زمانی از پیش تعیین شده
گزارشات
 • ارائه گزارش از وضعیت مالی و غیر مالی دارایی به صورت همزمان در گزارشی جامع، با امکان محدوسازی و مرتب نمودن حاصل گزارش بر اساس کلیه پارامترهای مورد نظر
 • ارائه گزارشات سرجمع از سطوح مختلف دارایی ها

خدمات جانبی

شرکت نوسا به منظور پوشش نیازهای جانبی و همچنین تسهیل استفاده از نرم افزار اموال و دارایی‌های ثابت، خدمات زیر را نیز ارائه می دهد:


 • مشاوره و اجراء در زمینه‌ی طراحی درخت دارایی و روال‌های اجرایی مرتبط با آن
 • مشاوره و اجراء در زمینه شبکه های گسترده‌ی کامپیوتری
 • تبدیل اطلاعات دارایی‌های ثابت از سایر نرم افزارها
 • سرویس ابری نرم افزار اموال و دارایی‌های ثابت نوسا قابل استفاده از طریق اینترنت

برخی استفاده‌کنندگان نرم‌افزار اموال و کنترل دارایی‌های ثابت نوسا

جهت ملاحظه لیست کامل مشتریان به تفکیک صنف و یا به تفکیک موقعیت جغرافیایی می‌توانید به بخش "درباره ما > مشتریان نوسا" مراجعه نمایید.شیوه‌های فروش سیستم مالی یکپارچه نوسا

هر مشتری، به فراخور شرایط و موقعیت فعلی خود، نیازمند نوع خاصی از خرید محصولات نرم‌افزاری است. هر کدام از شیوه‌ها، در میزان هزینه، نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نوع دسترسی به نرم افزار متفاوت خواهد بود. شرکت نوسا در راستای پوشش نیازهای گستره‌ی وسیعی از مشتریان، امکان فروش سیستم مالی یکپارچه نوسا را به شیوه‌های گوناگونی فراهم نموده است. نکته‌ی حائز اهمیت در مورد این روش‌ها، امکان تبدیل آن‌ها به یکدیگر است. بدین شکل، هر مشتری در هر زمان بر اساس شرایط و نیازمندی‌های فعلی خود اقدام به انتخاب روش مناسب نموده، در آینده و با تغییر شرایط می‌تواند نحوه‌ی استفاده خود را تغییر دهد.
در ادامه با این روش‌ها آشنا خواهید شد.

 • خرید لایسنس


  در این روش، شما حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار را در قالب یک قفل سخت‌افزاری خریداری می‌نمایید. نرم‌افزار بروی سرورهای مشتری نصب می‌شود و کلیه‌ی داده‌ها بروی سرورهای مشتری ذخیره می‌شود.

 • اجاره لایسنس


  در این روش نیز همانند روش قبل، حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار برای مدت محدود (مدت اجاره) در قالب یک قفل سخت‌افزاری در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و پس از پایان مدت اجاره، قفل سخت‌افزاری می‌بایست به شرکت عودت داده شود. نرم‌افزار بروی سرورهای مشتری نصب و داده‌ها همگی بروی سرورهای مشتری ذخیره می‌شوند.

 • سرویس ابری


  در این روش، مشتری حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار را، برای مدت محدود و به‌صورت ابری خریداری می‌کند. بدین صورت که مشتری از طریق اینترنت به نرم‌افزار نصب شده بروی سرورهای شرکت نوسا و بانک اطلاعاتی اختصاصی خود، دسترسی پیدا می‌کند. از محاسن این روش، علاوه بر پایین‌تر بودن هزینه‌ی استفاده، می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌های خریداری و نگهداری سرور، زیرساخت شبکه و ... اشاره نمود.

راهکارهای نوسا

هر سازمان و شرکت، به فراخور نیاز و ساختار کاری، نیازمند مجموعه‌ای از نرم افزارها در حوزه مالی می‌باشد. نرم افزار حسابداری به عنوان هسته‌ی این سیستم و سایر زیر سیستم‌ها به عنوان ابزارهای عملیاتی در دسترس خواهند بود. هر یک از این زیر سیستم‌ها، از یک طرف با نرم افزار حسابداری و از طرف دیگر بر حسب تعریف و نوع گردش کار، با سایر زیر سیستم‌ها در ارتباط بوده و در ساختاری یکپارچه، محیطی حرفه ای و قابل اطمینان را در اختیار قرار می‌دهد. این ارتباط یکپارچه، در کنار امکانات اختصاصی که مناسب حوزه های فعالیت خاص می‌باشد، موجب هم‌افزایی قابلیت ها و توانایی‌های سیستم شده و به عنوان راهکار خاص آن حوزه، قابل استفاده خواهد بود.
به منظور آشنایی با راهکار پیشنهادی نوسا برای شرکت یا سازمان شما، به صفحه‌ی اختصاصی راهکار مناسب خود وارد شوید:

تعدد تامین کنندگان و مشتریان، تنوع تعداد و طبقه بندی کالاها، تعداد بالای اسناد دریافتی و پرداختی، حجم بالای فعالیت اعتباری، تراکنش بالای عملیات بین واحدهای گوناگون و نیاز به اطلاعات به‌لحظه از درهم‌کرد اطلاعات اجزاء مختلف، از نیازمندی‌ها و ویژگی‌های این نوع حوزه فعالیت است.