Menu

فروش کالا و خدمات

در دنیای پر رقابت امروز، شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، به منظور حفظ جایگاه و موقعیت خود در بازار و پیشرفت روز افزون، همواره به دنبال بهبود شرایط درآمدی خود و فروش بیشتر هستند. تنوع بسیار زیاد عوامل موثر و دخیل در فرآیند فروش، مانند کالا، مشتری، نماینده، بازاریاب، شرایط پرداخت و تحویل، مراکز و انواع فروش، همچنین تفاوت‌های ساختاری فرآیندهای فروش کالا و خدمت و مسیرهای متنوع منتهی به فروش، از یک طرف، و اهمیت ارتباط سیستم فروش با نرم‌افزارهای انبار، حسابداری و دریافت و پرداخت به منظور مدیریت کامل عملیات فروش و حسابداری فروش از طرف دیگر، دسترسی به یک نرم‌افزار حرفه‌ای فروش را، جهت نیل به هدف مذکور، اجتناب ناپذیر می‌کند. نرم‌افزار فروش، به عنوان یکی از اجزاء سیستم مالی یکپارچه‌ی نوسا، توانایی ثبت کلیه‌ی رویدادها و جزئیات مرتبط با عملیات فروش را همزمان با مدیریت کامل بهای فروش و در نهایت ارائه گزارشات تفکیکی و تحلیلی متنوع، دارا می‌باشد.تنوع در مسیر فروش

امکان انتخاب مسیر دلخواه فروش شامل پیش‌فاکتور، قرارداد، قرارداد الحاقی، درخواست، تحویل و فاکتور و امکان ردگیری مراحل طی شده و فراخوانی اطلاعات هر مرحله از سایر برگه‌ها

تعیین تعرفه‌های قیمتی

تعریف انواع جداول تعرفه‌های قیمتی با امکان اعمال شرط بروی کلیه‌ی پارامترهای فروش و امکان تعیین قیمت بصورت بهای واحد، بهای کل، بهای بسته و ...

مدیریت کامل بهای برگه

تعریف انواع قوانین تغییر تعرفه و مکمل بها، شامل تخفیف، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، هر گونه کسر و اضافه دلخواه با امکان اعمال شرایط به روی کلیه پارامترها

محاسبات متنوع پورسانت

محاسبه‌ی پورسانت نماینده، بازاریاب و انجام‌دهنده خدمات بصورت درصد، بهای واحد و بهای ثابت و ثبت خودکار رویداد مالی ما‌به‌ازای آن بر اساس قوانین از قبل تعریف‌شده

کنترل اعتبار مشتری

درج اعتبار مازاد برای هر مشتری و امکان کنترل اعتبار مشتری بر اساس مانده‌ی مشتری در حساب‌های موثر در اعتبار و اعلام هشدار و یا جلوگیری از ثبت بر اساس دسترسی‌های کاربر

پشتیبانی از فروش ارزی

تعریف تعرفه‌ها و سایر قوانین تغییر تعرفه و مکمل بها، همچنین قوانین پورسانت، بصورت ارزی و امکان صدور سند حسابداری مربوطه بر اساس نرخ تبدیل تعیین شده

ارائه گزارشات فصلی فروش 

ارائه گزارش فصلی فروش بصورت فایل Access بر اساس روش صدور قابل تغییر توسط کاربر، با امکان ارائه سرجمع اقلام کوچک‌تر از مبلغ حدنصاب

پوشش عملیات فروش خدمات

تعریف خدمات و انجام‌دهندگان خدمات، در درخت بیست سطحی و امکان درج برگه‌های درخواست و انجام خدمات و تعیین تعرفه ها و سایر قوانین مربوط به تعرفه‌ها و صدور برگه‌های فروش آن‌ها

گزارشات تفکیکی و تحلیلی

ارائه گزارشات فروش بر اساس کالا، مشتری، نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل، شرایط پرداخت، نماینده، بازاریاب، محدوده‌های زمانی و محل‌های جغرافیایی با امکان اخذ سرجمع بر اساس آن‌ها

اهم امکانات نرم‌افزار حسابداری نوسا

امکانات عمومی
کلیه‌ی امکانات عمومی سیستم مالی یکپارچه نوسا، در نرم‌افزار حسابداری نیز همانند سایر زیر سیستم‌ها در دسترس هستند.


 • درخت بیست سطحی به منظور تعریف ساختار حساب‌ها و تفصیلی‌ها
 • درج یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند
 • گزارشات یکپارچه با سایر زیر سیستم‌ها
 • شخصی‌سازی محیط کاری از طریق امکان طراحی فرم‌های ورود اطلاعات اختصاصی و تعیین پارامترهای پیش فرض برای هر کاربر
 • تعریف فرم‌های نمایشی و چاپی دلخواه برای هر گزارش به تعداد دلخواه و در محیطی ساده و در عین حال کارآمد
 • صدور اطلاعات از بخش‌های گوناگون سیستم در قالب فرمت‌های XML، Text ،PDF ،Excel ،CSV ،HTML
 • استفاده از سیستم ارسال ایمیل با امکانات متنوع
 • سیستم امنیتی یکپارچه با سیستم عامل به منظور احراز هویت کاربران
 • تعریف امکانات کاربران با جزئیات فراوان به صورت انفرادی و یا گروه‌های کاربری
تعاریف اولیه
 • ساختار د‌‌‌رختی و قابل انعطاف کالاها با امکان طبقه بند‌‌‌ی کالاها تا 20 سطح
 • امکان استفاد‌‌‌ه از 1 تا 9 رقم برای هر سطح کالا
 • ساختار د‌‌‌رختی و قابل انعطاف مراکز مصرف یا تامین کالا با امکان طبقه بند‌‌‌ی مراکز تا 20 سطح
 • امکان استفاد‌‌‌ه از 1 تا 9 رقم برای هر سطح مرکز
 • امکان استفاده از کاهای مرکب
 • تعریف مراکز فروش در ساختاری فهرستی و استفاده از آن ها در برگه های فروش
 • تعیین دلخواه روش‌های پرداخت (نقدی، غیر نقدی، ...) مربوط به هر فاکتور فروش
 • تعیین شرایط تحویل به اشکال دلخواه (تحویل در محل مشتری، تحویل در محل فروش و ...) و استفاده از آن‌ها در برگه‌های فروش
 • تعیین انواع روش های فروش (عادی، صادراتی، حراج و ...) و استفاده از آن‌ها در برگه‌های فروش
 • تعریف تعرفه‌های قیمتی دلخواه با امکان اعمال شرایط بر روی هر سطر تعرفه
 • امکان امتیازبندی و تعیین پارامترهای موثر در انتخاب تعرفه‌ی قیمتی مناسب
 • تعریف قوانین تغییر تعرفه به دلخواه به منظور محاسبه سیستماتیک تخفیف، مالیات و عوارض و ... در هر سطر فاکتور فروش
 • تعریف قوانین مکمل بها، به منظور مدیریت بهای برگه‌های فروش و تعریف قوانین کسر، اضافه، روند و ...
 • تعریف قوانین پورسانت به اشکال گوناگون به منظور محاسبه و تخصیص پورسانت نماینده، بازاریاب و انجام دهنده خدمت
 • تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات به منظور افزودن خودکار سطرهای مورد نیاز به فاکتورهای فروش
 • امکان تعریف قوانین تولید شرح‌های رخدادهای مالی حاصل از فروش
 • تعریف قوانین طرف حساب دریافتنی، پورسانت، کسور و اضافات، تخفیف، مالیات و عوارض و ... به منظور ثبت خودکار رویدادهای مالی
ورود اطلاعات
 • امکانات کامل فروش ارزی
 • تنظیم عملیات فروش در قالب برگه‌های گوناگون نظیر پیش فاکتور، قرارداد، قرارداد الحاقی، فاکتور و صورتحساب برگشت از فروش
 • امکان ثبت فاکتور فروش بر اساس واحد اصلی و فرعی کالا
 • امکان کنترل اعتبار مشتریان در مراحل گوناگون و تعیین رفتار سیستم در زمان عبور از اعتبار مجاز برای هر کاربر
 • امکان تنظیم قرارداد بر اساس پیش فاکتور
 • امکان تنظیم برگه ی درخواست کالا و خدمت بر اساس پیش فاکتور و قرارداد
 • امکان تنظیم فاکتور فروش بر اساس پیش فاکتور، قرارداد، برگه درخواست کالا یا خدمت، برگه انجام خدمت و برگه خروج انبار
 • امکان ابطال فاکتور فروش با حفظ سوابق
 • درج سطرهای جنبی (بدون ریال) در فاکتورهای فروش
 • امکان صدورفاکتور فروش به شکل معکوس و صدور خودکار برگه‌ی خروج و یا برگه‌ی انجام خدمت در زمان تنظیم فاکتور
گزارشات
 • امکان پیگیری عملیات پرسنل واحد فروش
 • اخذ گزارش عملیات فروش یک کالا، مشتری، نماینده، بازاریاب، مرکز فروش و محل جغرافیایی با کلیه جزییات
 • اخذ کلیه‌ی گزارشات عملیات، به صورت سرجمع بر حسب کلیه پارامترهای فوق، همچنین بر اساس نوع فروش، شرایط پرداخت، شرایط تحویل
 • اخذ کلیه‌ی گزارشات فروش بر اساس محدوده های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه و بازه های دلخواه
 • اخذ گزارشات گردش فروش کلیه کالاها، مشتریان، نماینده‌ها، بازاریاب‌ها، مراکز فروش و محل‌های جغرافیایی با امکان اعمال شرایط و مرتب سازی به شکل دلخواه
 • ارائه اطلاعات مربوط به بهای خروج کالا از انبار در گزارشات فروش به منظور ارائه گزارشات سود ناخالص فروش کالاها
 • ارائه گزارشات فصلی فروش (موضوع ماده 169) بر اساس ساختار مورد نیاز

خدمات جانبی

شرکت نوسا به منظور پوشش نیازهای جانبی و همچنین تسهیل استفاده از نرم افزار فروش، خدمات زیر را نیز ارائه می دهد:


 • مشاوره و اجراء در زمینه‌ی طراحی روال های اجرایی و طبقه بندی کالاها، خدمات و مشتریان
 • تبدیل اطلاعات صورتحساب های فروش و طبقه بندی کالاها، خدمات، مشتریان و تعرفه ها از سایر نرم افزارها
 • مشاوره و اجراء در زمینه شبکه های گسترده‌ی کامپیوتری
 • سرویس ابری نرم‌افزار فروش نوسا قابل استفاده از طریق اینترنت

مقایسه مدل‌ها

با توجه به تفاوت نیازمندی‌ها و امکانات مورد نیاز مشتریان در حوزه‌های کاری گوناگون، نرم‌افزار فروش نوسا، در مدل‌های گوناگونی ارائه شده است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید. لازم به ذکر است، همواره می‌توانید مدل مورد استفاده خود را، به مدلی کامل‌تر ارتقاء داده و از آن پس، از امکانات مدل جدید بهره‌مند شوید.


  تفصیلی‌های شناور چند ارزی بخش و شعب
فروش مدل M
1

فروش مدل L 5

 

برخی استفاده‌کنندگان نرم‌افزار فروش کالا و خدمات نوسا

جهت ملاحظه لیست کامل مشتریان به تفکیک صنف و یا به تفکیک موقعیت جغرافیایی می‌توانید به بخش "درباره ما > مشتریان نوسا" مراجعه نمایید.شیوه‌های فروش سیستم مالی یکپارچه نوسا

هر مشتری، به فراخور شرایط و موقعیت فعلی خود، نیازمند نوع خاصی از خرید محصولات نرم‌افزاری است. هر کدام از شیوه‌ها، در میزان هزینه، نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نوع دسترسی به نرم افزار متفاوت خواهد بود. شرکت نوسا در راستای پوشش نیازهای گستره‌ی وسیعی از مشتریان، امکان فروش سیستم مالی یکپارچه نوسا را به شیوه‌های گوناگونی فراهم نموده است. نکته‌ی حائز اهمیت در مورد این روش‌ها، امکان تبدیل آن‌ها به یکدیگر است. بدین شکل، هر مشتری در هر زمان بر اساس شرایط و نیازمندی‌های فعلی خود اقدام به انتخاب روش مناسب نموده، در آینده و با تغییر شرایط می‌تواند نحوه‌ی استفاده خود را تغییر دهد.
در ادامه با این روش‌ها آشنا خواهید شد.

 • خرید لایسنس


  در این روش، شما حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار را در قالب یک قفل سخت‌افزاری خریداری می‌نمایید. نرم‌افزار بروی سرورهای مشتری نصب می‌شود و کلیه‌ی داده‌ها بروی سرورهای مشتری ذخیره می‌شود.

 • اجاره لایسنس


  در این روش نیز همانند روش قبل، حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار برای مدت محدود (مدت اجاره) در قالب یک قفل سخت‌افزاری در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و پس از پایان مدت اجاره، قفل سخت‌افزاری می‌بایست به شرکت عودت داده شود. نرم‌افزار بروی سرورهای مشتری نصب و داده‌ها همگی بروی سرورهای مشتری ذخیره می‌شوند.

 • سرویس ابری


  در این روش، مشتری حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار را، برای مدت محدود و به‌صورت ابری خریداری می‌کند. بدین صورت که مشتری از طریق اینترنت به نرم‌افزار نصب شده بروی سرورهای شرکت نوسا و بانک اطلاعاتی اختصاصی خود، دسترسی پیدا می‌کند. از محاسن این روش، علاوه بر پایین‌تر بودن هزینه‌ی استفاده، می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌های خریداری و نگهداری سرور، زیرساخت شبکه و ... اشاره نمود.

راهکارهای نوسا

هر سازمان و شرکت، به فراخور نیاز و ساختار کاری، نیازمند مجموعه‌ای از نرم افزارها در حوزه مالی می‌باشد. نرم افزار حسابداری به عنوان هسته‌ی این سیستم و سایر زیر سیستم‌ها به عنوان ابزارهای عملیاتی در دسترس خواهند بود. هر یک از این زیر سیستم‌ها، از یک طرف با نرم افزار حسابداری و از طرف دیگر بر حسب تعریف و نوع گردش کار، با سایر زیر سیستم‌ها در ارتباط بوده و در ساختاری یکپارچه، محیطی حرفه ای و قابل اطمینان را در اختیار قرار می‌دهد. این ارتباط یکپارچه، در کنار امکانات اختصاصی که مناسب حوزه های فعالیت خاص می‌باشد، موجب هم‌افزایی قابلیت ها و توانایی‌های سیستم شده و به عنوان راهکار خاص آن حوزه، قابل استفاده خواهد بود.
به منظور آشنایی با راهکار پیشنهادی نوسا برای شرکت یا سازمان شما، به صفحه‌ی اختصاصی راهکار مناسب خود وارد شوید:

تعدد تامین کنندگان و مشتریان، تنوع تعداد و طبقه بندی کالاها، تعداد بالای اسناد دریافتی و پرداختی، حجم بالای فعالیت اعتباری، تراکنش بالای عملیات بین واحدهای گوناگون و نیاز به اطلاعات به‌لحظه از درهم‌کرد اطلاعات اجزاء مختلف، از نیازمندی‌ها و ویژگی‌های این نوع حوزه فعالیت است.