Menu

انبار و کنترل موجودی تولید

موجودی مواد و کالا بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بسیاری از شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد و به همین جهت انعکاس دقیق اطلاعات مرتبط با آن‌ها، نقش به‌سزایی در ارائه‌ی دقیق عملکرد و وضعیت واحدهای تجاری دارد. تعدد کالاها و لزوم طبقه بندی آن‌ها بر اساس ویژگی‌های گوناگون، تنوع رخدادها و اتفاقات رخ داده برای هر کالا در مراحل گوناگون پیش از ورود به انبار تا خروج از آن و عملیات پیچیده‌ی تعیین بهای خروج کالا از انبار و مدیریت انواع اصلاحات به‌روی بهای محاسبه شده، از جمله مسائلی هستند که دسترسی به نرم‌افزاری حرفه‌ای و جامع در حوزه‌ی انبار و موجودی کالا را ضروری می‌سازد. از طرف دیگر، عملیات صدور اسناد انبار و انعکاس اطلاعات مالی مرتبط با کالاها در گزارشات مالی و تبادل اطلاعات نرم‌افزار انبار با سایر زیر سیستم‌ها (از قبیل فروش، مدیریت هزینه و دارایی‌های ثابت)، لزوم یکپارچگی این نرم‌افزار با سایر زیر سیستم‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند. نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا، به عنوان یکی از اجزای سیستم مالی یکپارچه نوسا، محیطی منعطف و در عین حال مستحکم را، به منظور مدیریت کلیه‌ی عملیات مرتبط با کالاها، در اختیارتان قرار می‌دهد.


ساختار درختی تعاریف اولیه 

تعریف کالاها و خدمات و مراکز تامین و مصرف در ساختاری درختی با قابلیت طبقه بندی 20 سطحی و در هر سطح امکان پذیرش نه رقم کد

تعریف انواع برگه‌های انبار

تعریف انواع دلخواه برگه‌های انبار و تخصیص فرم‌های نمایشی و چاپی به هر یک از آن‌ها و تعیین رخدادهای مورد پذیرش و انبار قابل قبول در هر نوع برگه

پشتیبانی از فرآیند درخواست

ثبت انواع برگه‌های درخواست ورود و خروج کالا و رزرو و تایید آن‌ها و امکان تنظیم رخدادهای ورود و خروج بر اساس درخواست تنظیم شده

پوشش انواع رخداد انبار

وجود بیش از 50 رخداد انبار شامل انواع ورود، خروج، برگشت، اصلاح، و ... به منظور توانایی انعکاس کلیه‌ی اتفاقات مرتبط با کالاها

تنوع واحدهای سنجش

تعیین یک واحد اصلی و تعداد نامحدود واحد فرعی برای هر کالا و امکان تعریف نحوه‌ی تبدیل واحد اصلی و فرعی به یکدیگر

پشتیبانی از انبار قرنطینه

ثبت برگه‌های رسید موقت به منظور ورود کالاها به انبار موقت و انجام عملیات بازرسی و ثبت نتیجه‌ی آن و سپس ورود کالا به انبار اصلی و یا عودت کالا

انجام عملیات انبارگردانی

چاپ تگ‌های انبارگردانی با فرم دلخواه و تنظیم برگه‌های شمارش کالا و ثبت شمارش‌های اول تا سوم و نهایی و درج خودکار مقادیر کسری و مازاد انبارگردانی

پشتیبانی از بارکد 

تعیین بارکد برای هر کالا و امکان ثبت رخدادهای کالا با کمک بارکد و امکان انجام تغییرات در فرم‌های ورود اطلاعات به منظور عدم نیاز به ثبت دستی اطلاعات در زمان استفاده از بارکدخوان

مدیریت اصلاحات رخدادها

ثبت رخدادهای برگشت دوره‌ی جاری، تعدیل و اصلاح بها، به منظور اصلاح رخدادهای ثبت شده طی دوره و درج خودکار رخدادهای تاثیر برگشت، تعدیل و اصلاح بها توسط سیستم به منظور اصلاح بهای رخدادهای خروج ثبت شده

اهم امکانات نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا

امکانات عمومی
کلیه‌ی امکانات عمومی سیستم مالی یکپارچه نوسا، در نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نیز همانند سایر زیر سیستم‌ها در دسترس هستند.

 • درخت بیست سطحی به منظور تعریف ساختار حساب‌ها و تفصیلی‌ها
 • درج یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند
 • گزارشات یکپارچه با سایر زیر سیستم‌ها
 • شخصی‌سازی محیط کاری از طریق امکان طراحی فرم‌های ورود اطلاعات اختصاصی و تعیین پارامترهای پیش فرض برای هر کاربر
 • تعریف فرم‌های نمایشی و چاپی دلخواه برای هر گزارش به تعداد دلخواه و در محیطی ساده و در عین حال کارآمد
 • صدور اطلاعات از بخش‌های گوناگون سیستم در قالب فرمت‌های XML ،Text ،PDF ،Excel ،CSV ،HTML
 • استفاده از سیستم ارسال ایمیل با امکانات متنوع
 • سیستم امنیتی یکپارچه با سیستم عامل به منظور احراز هویت کاربران
 • تعریف امکانات کاربران با جزئیات فراوان به صورت انفرادی و یا گروه‌های کاربری
تعاریف اولیه
 • امکان تفکیک عملیات تعد‌‌‌اد‌‌‌ی و ریالی انبار
 • ساختار د‌‌‌رختی و قابل انعطاف کالاها با امکان طبقه بند‌‌‌ی کالاها تا 20 سطح
 • امکان استفاد‌‌‌ه از 1 تا 9 رقم برای هر سطح کالا
 • تعریف انبارها د‌‌‌ر یک ساختار فهرستی
 • امکان اختصاص تفصیلی به هر انبار
 • امکان اعمال محد‌‌‌ود‌‌‌یت برای کاربران د‌‌‌ر استفاد‌‌‌ه از انبارها د‌‌‌ر هنگام تنظیم برگه
 • امکان تخصیص یک کالا به چند‌‌‌ین انبار و تعیین محل کالا د‌‌‌ر هر انبار
 • امکان تعیین بهای استاند‌‌‌ارد‌‌‌ به کالاها به ازای تاریخ‌های مختلف
 • امکان تخصیص چند‌‌‌ین واحد‌‌‌ فرعی به یک کالا با ضریب تبد‌‌‌یل به واحد‌‌‌ اصلی
 • امکان تعیین حد‌‌‌اقل موجود‌‌‌ی، نقطه سفارش، مقد‌‌‌ار بهینه سفارش و حد‌‌‌اکثر موجود‌‌‌ی برای یک کالا (به منظور کنترل و گزارش‌گیری)
 • امکان د‌‌‌رج مشخصاتی از قبیل شماره فنی، شرح، بهای نرمال برای یک کالا
 • امکان تعریف مجموعه کالاها به همراه تعد‌‌‌اد‌‌‌ پیش‌فرض برای هر کالا (برای تسهیل تنظیم برگه‌های انبار یا اخذ گزارش)
 • ساختار د‌‌‌رختی و قابل انعطاف مراکز مصرف یا تامین کالا با امکان طبقه بند‌‌‌ی مراکز تا 20 سطح
 • امکان استفاد‌‌‌ه از 1 تا 9 رقم برای هر سطح مرکز
 • تعریف بچ‌های کالا به همراه تاریخ و تاریخ انقضا برای هر بچ د‌‌‌ر یک ساختار فهرستی
 • امکان تغییر تعد‌‌‌اد‌‌‌ ارقام کد‌‌‌ کالاها، مراکز مصرف یا تامین کالاها و انبارها حتی بعد‌‌‌ از د‌‌‌رج رخد‌‌‌اد‌‌‌هاى انبار
 • تعریف الگوی عملیات مالی د‌‌‌ر ساختار فهرستی به همراه اختصاص روش قیمت گذاری (اعم از میانگین، میانگین به تفکیک انبار، FIFO و شناسایی ویژه) و تعیین استاند‌‌‌ارد‌‌‌ پذیر بود‌‌‌ن یا نبود‌‌‌ن الگو
 • تعریف حساب و تفصیلی‌های اصلی برای الگوی عملیات مالی حاوی حساب و تفصیلی‌های مربوط به موجود‌‌‌ی، انحراف خرید‌‌‌ و انحراف نرخ مصرف و همچنین امکان تعریف آنها به تفکیک انبار
 • تعریف قوانین طرف حساب برای الگوی عملیات مالی حاوی حساب و تفصیلی‌های مورد‌‌‌ نظر بر حسب شرایط رخد‌‌‌اد‌‌‌‌ها، مراکز مصرف یا تامین کالا و انبارها
 • امکان د‌‌‌رج خود‌‌‌کار تفصیلی انبار و تفصیلی مرکز د‌‌‌ر هنگام د‌‌‌رج کالا د‌‌‌ر برگه
ورود اطلاعات
 • وجود‌‌‌ 52 نوع رخد‌‌‌اد‌‌‌ انبار برای پوشش تمام حالتهای مختلف و امکان تلفیق یا تفکیک آنها د‌‌‌ر تمام گزارش‌های انبار
 • امکان تعریف قوانین شرح رخد‌‌‌اد‌‌‌های انبار برای انواع رخد‌‌‌اد‌‌‌ (گونه هوشمند‌‌‌ شرح استاند‌‌‌ارد‌‌‌ حسابد‌‌‌اری)
 • امکان تعریف انواع برگه‌های ورود‌‌‌، خروج و انواع برگه‌های د‌‌‌رخواست
 • تنظیم عملیات انبار د‌‌‌ر قالب برگه‌های انبار
 • طراحی سیستم به گونه ای که هر برگه انبار همزمان یک سند‌‌‌ انبار است
 • امکان تنظیم برگه د‌‌‌ر 8 کلاس ورود‌‌‌، خروج، اصلاح بهای کالاهای وارد‌‌‌ه، نقل و انتقال، تعد‌‌‌یل، موجود‌‌‌ی ابتد‌‌‌ای د‌‌‌وره، موجود‌‌‌ی انتهای د‌‌‌وره و انبارگرد‌‌‌انی
 • امکان تنظیم برگه د‌‌‌رخواست با انواع رخد‌‌‌اد‌‌‌های د‌‌‌رخواست ورود‌‌‌ و خروج کالا
 • امکان تنظیم رخد‌‌‌اد‌‌‌های د‌‌‌رخواست خروج با وضعیت رزرو شد‌‌‌ه
 • امکان تنظیم برگه انبار از روی یک برگه د‌‌‌رخواست
 • امکان فراخوانی یک مجموعه کالا د‌‌‌ر هنگام تنظیم برگه انبار به همراه مقاد‌‌‌یر پیش‌فرض
 • د‌‌‌رج اجزای بهای وارد‌‌‌ه (بهای خالص کالا، هزینه حمل، هزینه ترخیص، هزینه‌های گمرکی، سایر هزینه‌ها و تخفیف) د‌‌‌ر هنگام ورود‌‌‌ کالا
 • الزام د‌‌‌رج بچ برای کالاهای بچ پذیر د‌‌‌ر هنگام تنظیم برگه
 • نگهد‌‌‌اری سیستماتیک ارتباط رخد‌‌‌اد‌‌‌های برگشت، اصلاح بها و تعد‌‌‌یل با رخد‌‌‌اد‌‌‌ مرجع
 • امکان استفاد‌‌‌ه از بهای استاند‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌ر کالاهای استاند‌‌‌ارد‌‌‌ پذیر و ثبت عملیات مالی حاصل از انحرافات خرید‌‌‌ و انحرافات نرخ مصرف
 • امکان د‌‌‌رج خود‌‌‌کار رخد‌‌‌اد‌‌‌های تاثیرات ناشی از برگشت‌های ورود‌‌‌ و خروج د‌‌‌وره جاری، اصلاح بهای وارد‌‌‌ه، اصلاح بهای ابتد‌‌‌ای د‌‌‌وره و تعد‌‌‌یل توسط سیستم
 • ابزارهای تعیین خود‌‌‌کار بچ و تعیین خود‌‌‌کار مرجع شناسایی ویژه د‌‌‌ر برگه‌های خروج
 • امکان د‌‌‌رج طرف حساب عمومی و طرف حساب اختصاصی برای تمام برگه‌های انبار و امکان د‌‌‌رج طرف حساب آزاد‌‌‌ برای برگه‌های ورود‌‌‌ و اصلاح بهای وارد‌‌‌ه
 • امکان د‌‌‌رج خود‌‌‌کار طرف حساب عمومی د‌‌‌ر هنگام تنظیم برگه با استفاد‌‌‌ه از قوانین طرف حساب عمومی برگه‌ها
 • امکان د‌‌‌رج خود‌‌‌کار طرف حساب اختصاصی د‌‌‌ر هنگام تنظیم برگه با استفاد‌‌‌ه از قوانین طرف حساب د‌‌‌ر الگوی عملیات مالی کالا
 • امکان د‌‌‌رج سطرهای د‌‌‌لخواه سند‌‌‌ د‌‌‌ر قسمت سطرهای آزاد‌‌‌ برگه د‌‌‌ر برگه‌های انبار
 • تایید‌‌‌ اسناد‌‌‌ انبار و نسبت د‌‌‌اد‌‌‌ن شماره سریال سند‌‌‌ حسابد‌‌‌اری به یك یا چند‌‌‌ سند‌‌‌
 • امكان نمایش عملیات انبار منعكس شد‌‌‌ه د‌‌‌ر اسناد‌‌‌ حسابد‌‌‌اری به صورت سند‌‌‌ انبار
 • تنظیم خود‌‌‌كار برگه موجود‌‌‌ی انتهای د‌‌‌وره
 • تنظیم خود‌‌‌كار برگه موجود‌‌‌ی ابتد‌‌‌ای د‌‌‌وره از روی برگه موجود‌‌‌ی انتهای د‌‌‌وره سال قبل
 • امکان پر کرد‌‌‌ن برگه موجود‌‌‌ی ابتد‌‌‌ای د‌‌‌وره با «مقد‌‌‌ار» موجود‌‌‌ی د‌‌‌ر انتهای سال مالی قبل
 • تنظیم خود‌‌‌كار سند‌‌‌ حسابد‌‌‌اری انتقال ماند‌‌‌ه حسابهای انحراف
 • امکان انتقال د‌‌‌رخواست‌های جاری از سال مالی قبل
گزارشات
 • امكان اخذ گزارش از تلفیق اطلاعات انبار و حسابد‌‌‌اری و د‌‌‌ریافت و پرد‌‌‌اخت
 • امكان اخذ گزارش از اطلاعات انبار به تنهایی
 • ارائه خلاصه اطلاعات کالا و خلاصه اطلاعات مرکز مصرف یا تامین کالا
 • ارائه گزارش فهرست برگه‌ها و رخد‌‌‌اد‌‌‌های د‌‌‌رخواست
 • امكان پرد‌‌‌ازش ویژه ابتد‌‌‌ای د‌‌‌وره (و انتهای د‌‌‌وره) د‌‌‌ر گزارش‌های انبار
 • ارائه تمامی گزارش‌های استاند‌‌‌ارد‌‌‌ سیستم برای کالاها (عملیات، خلاصه عملیات و گرد‌‌‌ش و موجود‌‌‌ی)
 • امکان ارائه گزارش‌های استاند‌‌‌ارد‌‌‌ برای بچ، مرکز مصرف یا تامین کالا و یک مجموعه کالا (عملیات، خلاصه عملیات، گرد‌‌‌ش)
 • امکان کنترل حد‌‌‌های بحرانی د‌‌‌ر گزارش گرد‌‌‌ش و موجود‌‌‌ی کالا
 • امکان اخذ سرجمع برحسب مرکز، کالا، بچ و د‌‌‌ر محد‌‌‌ود‌‌‌ه‌های زمانی د‌‌‌ر گزارشات عملیات و خلاصه عملیات

خدمات جانبی

شرکت نوسا به منظور پوشش نیازهای جانبی و همچنین تسهیل استفاده از نرم افزار انبار، خدمات زیر را نیز ارائه می دهد:


 • مشاوره و اجراء در زمینه‌ی طراحی روال های اجرایی و طبقه بندی کالاها و مراکز
 • تبدیل اطلاعات برگه های انبار و طبقه بندی کالاها و مراکز تامین و مصرف از سایر نرم افزارها
 • مشاوره و اجراء در زمینه شبکه های گسترده‌ی کامپیوتری
 • سرویس ابری نرم افزار انبار نوسا قابل استفاده از طریق اینترنت

مقایسه مدل‌ها

با توجه به تفاوت نیازمندی‌ها و امکانات مورد نیاز مشتریان در حوزه‌های کاری گوناگون، نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا، در مدل‌های گوناگونی ارائه شده است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید. لازم به ذکر است، همواره می‌توانید مدل مورد استفاده خود را، به مدلی کامل‌تر ارتقاء داده و از آن پس، از امکانات مدل جدید بهره‌مند شوید.


  تفصیلی‌های شناور بخش و شعب واحد فرعی بچ‌های کالا بهای استاندارد
انبار مدل MC 1انبار مدل MI
1انبار مدل LC 5انبار مدل LI 5برخی استفاده‌کنندگان نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا

جهت ملاحظه لیست کامل مشتریان به تفکیک صنف و یا به تفکیک موقعیت جغرافیایی می‌توانید به بخش "درباره ما > مشتریان نوسا" مراجعه نمایید.شیوه‌های فروش سیستم مالی یکپارچه نوسا

هر مشتری، به فراخور شرایط و موقعیت فعلی خود، نیازمند نوع خاصی از خرید محصولات نرم‌افزاری است. هر کدام از شیوه‌ها، در میزان هزینه، نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نوع دسترسی به نرم افزار متفاوت خواهد بود. شرکت نوسا در راستای پوشش نیازهای گستره‌ی وسیعی از مشتریان، امکان فروش سیستم مالی یکپارچه نوسا را به شیوه‌های گوناگونی فراهم نموده است. نکته‌ی حائز اهمیت در مورد این روش‌ها، امکان تبدیل آن‌ها به یکدیگر است. بدین شکل، هر مشتری در هر زمان بر اساس شرایط و نیازمندی‌های فعلی خود اقدام به انتخاب روش مناسب نموده، در آینده و با تغییر شرایط می‌تواند نحوه‌ی استفاده خود را تغییر دهد.
در ادامه با این روش‌ها آشنا خواهید شد.

 • خرید لایسنس


  در این روش، شما حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار را در قالب یک قفل سخت‌افزاری خریداری می‌نمایید. نرم‌افزار بروی سرورهای مشتری نصب می‌شود و کلیه‌ی داده‌ها بروی سرورهای مشتری ذخیره می‌شود.

 • اجاره لایسنس


  در این روش نیز همانند روش قبل، حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار برای مدت محدود (مدت اجاره) در قالب یک قفل سخت‌افزاری در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و پس از پایان مدت اجاره، قفل سخت‌افزاری می‌بایست به شرکت عودت داده شود. نرم‌افزار بروی سرورهای مشتری نصب و داده‌ها همگی بروی سرورهای مشتری ذخیره می‌شوند.

 • سرویس ابری


  در این روش، مشتری حق امتیاز استفاده از نرم‌افزار را، برای مدت محدود و به‌صورت ابری خریداری می‌کند. بدین صورت که مشتری از طریق اینترنت به نرم‌افزار نصب شده بروی سرورهای شرکت نوسا و بانک اطلاعاتی اختصاصی خود، دسترسی پیدا می‌کند. از محاسن این روش، علاوه بر پایین‌تر بودن هزینه‌ی استفاده، می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌های خریداری و نگهداری سرور، زیرساخت شبکه و ... اشاره نمود.

راهکارهای نوسا

هر سازمان و شرکت، به فراخور نیاز و ساختار کاری، نیازمند مجموعه‌ای از نرم افزارها در حوزه مالی می‌باشد. نرم افزار حسابداری به عنوان هسته‌ی این سیستم و سایر زیر سیستم‌ها به عنوان ابزارهای عملیاتی در دسترس خواهند بود. هر یک از این زیر سیستم‌ها، از یک طرف با نرم افزار حسابداری و از طرف دیگر بر حسب تعریف و نوع گردش کار، با سایر زیر سیستم‌ها در ارتباط بوده و در ساختاری یکپارچه، محیطی حرفه ای و قابل اطمینان را در اختیار قرار می‌دهد. این ارتباط یکپارچه، در کنار امکانات اختصاصی که مناسب حوزه های فعالیت خاص می‌باشد، موجب هم‌افزایی قابلیت ها و توانایی‌های سیستم شده و به عنوان راهکار خاص آن حوزه، قابل استفاده خواهد بود.
به منظور آشنایی با راهکار پیشنهادی نوسا برای شرکت یا سازمان شما، به صفحه‌ی اختصاصی راهکار مناسب خود وارد شوید:

تعدد تامین کنندگان و مشتریان، تنوع تعداد و طبقه بندی کالاها، تعداد بالای اسناد دریافتی و پرداختی، حجم بالای فعالیت اعتباری، تراکنش بالای عملیات بین واحدهای گوناگون و نیاز به اطلاعات به‌لحظه از درهم‌کرد اطلاعات اجزاء مختلف، از نیازمندی‌ها و ویژگی‌های این نوع حوزه فعالیت است.